Uudised

. 

JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU ANDIS KAEVANDUSLOALE EITAVA SEISUKOHA28-05-2011
Jõelähtme vallavolikogu andis oma 26.05. 11 toimunud volikogu istungil Keskkonnaameti kaevandusloa eelnõule oma selge eitava seisukoha.

Otsuses fikseeriti:
1. Mitte toetada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni korralduse eelnõud „Maavara kaevandamise loa andmine OÜ-le Väo Paas väljastamine Jägala lubjakivimaardla Jägala lubjakivi mäeeraldisele“, kuna puudub vajadus uute kaevanduste rajamiseks. Hetkel kasutuses olevates kaevandustes on veel piisavalt varu järgmiseks kümneks aastaks, so aasta kauemaks, kui kehtib ehitusmaavarade arengukava ning olemasolevate kaevanduste varu on piisav katmaks järgneva kümne aasta teadaoleva killustiku nõudluse.
2. Toetada MTÜ Ruu küla heakorra seltsi 20.05.2011 seisukohti OÜ Väo Paas kaevandamisloa taotluse osas ning teha ettepanek maavara kaevandamise loa menetluse peatamiseks haldusasja nr 3-10-2227 lõpliku kohtulahendi jõustumiseni.
3. Mitte toetada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni korralduse eelnõud „Maavara kaevandamise loa andmine OÜ-le Väo Paas väljastamine Jägala lubjakivimaardla Jägala lubjakivi mäeeraldisele“, kuna korralduse eelnõu ei vasta HMS-is haldusaktile sätestatud nõuetele. Käesoleval juhul ei ole võimalik kontrollida, kas otsustaja on korralduse, so haldusakti koostamisel arvestanud kõiki asjaolusid ja huve ning teostanud ratsionaalset kaalumist.

Otsusele kirjutas alla volikogu aseesimees Marko Raudlam.

Kirja täistekstiga on võimalik tutvuda "Kaevandusest" rubriigis.« Tagasi