Uudised

. 

RUU KÜLA HEAKORRA SELTS KOHTUS 22.06. KESKKONNAMINISTRIGA29-06-2011
PRESSITEADE
RUU KÜLA ESINDAJAD KOHTUSID KESKKONNAMINISTRIGA SEOSES JÄGALA KARJÄÄRI AVAMISEGA

22. juunil kohtusid Ruu küla heakorra seltsi esindajad keskonnaministri Keit Pentusega, et paluda ministrit peatada Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 09. juuni 2011 OÜ-le Väo Paas välja antud kaevandamise luba Jägala lubjakivikarjääri avamiseks, kuna selle menetlemises esinesid olulised puudused.

Ruu küla heakorra selts vahendas ministrile oma seisukohti, et keskonnamõjude hinnangu aruanne (KMH), millele kaevandusluba tugineb, on koostatud oluliste vigadega. Nimetatud vigadele on korduvalt viidanud protsessi käigus kohalikud elanikud ja samuti KMH eksprtiisi teinud eksperdid. Vaatamata sellele on vigane KMH olnud aluseks EV Valitsuse korraldusele nr. 302, millega anti 'roheline tuli' karjääri rajamiseks.

Vigadele ja puudustele on viidanud ka Eesti Paeliit, kelle esindajana oli kohtumisel professor Rein Einasto.
Ühtlasi loetleti valitsuse korralduses nr 302 teeehituse objekte Harju maakonnas, mille varustamiseks ehituskillustikuga oleks nagu vältimatu avada Jägala lubjakivikarjäär, täpsustamata, et loetletud teeehituse objektide valmimisaeg on Maanteeameti hinnangul hiljemalt 2013 aasta. Kohtumisel keskkonnaministriga tõdeti, et mitte mingil juhul ei ole võimalik toodangu andmine Jägala lubjakivikarjäärist enne 3-4 aastat, mis kulub maakorralduslike küsimuste, planeerimistööde ja metsaraadamise lahendemisele.

Seega fikseeriti kohtumisel, et lisaks puudulikule KMH-le, on oma olemuselt vigane ka valitsuse korralduse nr. 302 põhjendused karjääri avamise vältimatust vajadusest.

Kohtumisel räägiti ka üldisemat laadi olulistest puudujääkidest KMH-de koostamise seaduslikes alustes ja metoodikates, millele viitavad üha enam sagenevad protestid planeeringute vastu, mis omavad olulist mõju loodusele ja inimeste elukeskonnale. Leiti ühiselt, et on vaja muuta olulise keskkonnamõjuga planeeringute algatamise ja KMH-de koostamise aluseid, kaasates olulisel määral protsessi keskkonnaorganisatsioone ning kohaliku kogukonna esindajaid.

Osalejad olid ühte meelt, et Eesti Vabariigis tuleb luua pretsedent ning fikseerida kohustus luua huvitatud isikul koos kohaliku omavalituse ja kogukonnaga keskkonnakahjude tasandamise fond vastavalt keskkonnavastutuse keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise direktiivile 2004/35/EU ja kaevandusjäätmete direktiivile 2006/21/EU ning MonTec raportile 2007/S 49-059670, mis maandaks loodusele, elukeskkonnale ja inimestele kaasnevaid kahjusid nende tekkimisel. Täna puudub hästi toimiv mehhanism, mis kohustaks arendajat koheselt likvideerima tekkivaid kahjusid ilma pikkade menetluste ja vaidluste.

Kohtumise kokkuvõtteks loodab Ruu küla kogukond, et keskonnaminister peatab ülalnimetatud kaevandusloa ja avab Jägala karjääri KMH täiendamiseks ning ümbertöötamiseks vastavalt kohtumisel fikseeritud faktidele. Ühtlasi usub Ruu küla heakorra selts, et teda arvestatakse uues KMH protsessis täieõigusliku partnerina, kes on võidelnud oma küla säilimise eest enam kui 10 aastat.

Kontakt: Ülari Tiits, GSM 5021961
Lisamaterjali: www.ruukyla.ee« Tagasi