Uudised

. 

14.05. PRESSITEADE: KESKKONNAAMET SURUB SEADUSEVASTASELT PAEKIVIKARJÄÄRI PLANEERINGUTES KAJASTAMATA ALALE31-05-2012
PRESSITEADE

14.05.2012

KESKKONNAAMET SURUB SEADUSEVASTASELT PAEKIVIKARJÄÄRI PLANEERINGUTES KAJASTAMATA ALALE


Keskkonnaministeeriumi haldusalas tegutsev Keskkonnaamet jätkab jõuliselt Jõelähtme vallas, Ruu külas Harju maakonna teemaplaneeringus ja Jõelähtme valla üldplaneeringus kaevandusalana määratlemata territooriumile Jägala paekivikarjääri surumist.

Vaatamata Ruu küla heakorra seltsi vaidele Keskkonnaameti korraldusele nr. HJR 1-15/11/431 tühisuse tuvastamiseks või tühistamiseks, millega anti välja kaevandusluba, jätkab amet kaevandusloa menetlemist. Harju maakohtusse esitatud vaides tõi Varuli advokaadibüroo detailselt välja juriidilised üksikasjad, mille tõttu on väljastatud korraldus õigustühine.

Nähtuvalt PlanS § 1 lg-dest 2 ja 3 on planeerimisseaduse eesmärgiks tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.

Vastavalt PlanS § 7 lg 3 p-le 9 on maakonnaplaneeringu ülesandeks muuhulgas maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määratlemine. Paraku ei ole Harju maakonnaplaneeringu I etapis Jägala lubjakivi mäeeraldist kordagi mainitud.

Niisamuti ilmneb PlanS § 8 lg 3 p-st 3, et valla või linna üldplaneeringu ülesandeks on muuhulgas maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarvete määratlemine.

Siinjuures on oluline silmas pidada, et Jõelähtme valla üldplaneeringuga määratletud Jägala lubjakivimaardla asukoht erineb Keskkonnaameti 09.06.2011 korraldusega väljastatud kaevandamisloa järgsest Jägala lubjakivimaardla asukohast mitmete kilomeetrite võrra. Niisamuti nähtub, et algne Jõelähtme valla üldplaneeringus fikseeritud Ruu külas asuv Jägala lubjakivi mäeeraldis on reservis. Seega andis Keskkonnaamet kaevandaja ja valitsuse survel välja kaeveloa alale, mis ei ole kaevanduseks ette nähtud, vältimaks reservala aktiivalaks muutmise pikaldast protsessi.

Vaatamata Varuli advokaadibüroo põhjalikele juriidilistele argumentidele kaeveloa tühisusest, otsustas Harju Maakohtu kohtunik Karin Kalmiste mitte rahuldada Ruu küla heakorra seltsi vaiet, muutes ligi aasta kestnud kohtuistungi ebaolulistele detailidele korduva täpsustamise tõttu farsiks.

Ruu küla heakorra seltsi kohtuistungil Keskkonnaametile esitatud palve peale kutsuda väljastatud korraldus tagasi ja alustada loamenetlust vastavalt Planeerimisseadusele, leidis amet, et riiklik vajadus ehitusmaterjali järgi on suurem seadustes sätestatud normidest ja kohaliku kogukonna huvidest ning et seadusi võib tõlgendada vastavalt hetkevajadusele.

Lähtuvalt Maakohtu otsusest esitas Ruu küla heakorra selts Ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse, milles kordab esimeses astmes välja toodud juriidilisi üksikasju, mis kinnitavad väljastatud korralduse õigustühisust. Apellatsioonikaebuse tekstiga on võimalik tutvuda Ruu küla heakorra seltsi koduleheküljelt www.ruukyla.ee „Kaevandusest“ rubriigis ja saada lisainformatsiooni alljärgnevatelt isikutelt:

Jaan Tepp, Ruu küla heakorra selts, GSM 534 04422
Mikk Lõhmus, Advokaadibüroo Varul AS vandeadvokaat, GSM 506 3080
Karl Haavasalu, Advokaadibüroo Varul AS vandeadvokaat, tel. 626 4306


« Tagasi